Podstata vedeckého projektu spočíva v empirickom a experimentálnom overovaní vplyvu inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy. V zahraničí niekoľko rokov etablovaná a uznávaná stratégia vyučovania a učenia sa, ktorá integruje zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou, sa začína aplikovať aj v našich podmienkach. Sledovanie jej vplyvu na študentov a študentky je však len v začiatkoch. Zámerom projektu je využiť interdisciplinárny, komplexný a holistický prístup založený na dôkladnej syntéze súčasného stavu poznania a kombinácii kvantitatívnej a kvalitatívnej metodológie a vytvoriť teoretickú platformu pre rozvoj ďalšieho bádania v tejto oblasti. 

Doba riešenia: 2017 – 2019

Vedúca projektu: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. 

Riešiteľky projektu: doc. PhDr. Zlatica Vašašová, PhD., PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., Mgr. Jana Šolcová, PhD., PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD., PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Mgr. Anna Kniezová,