Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií Vás pozýva na januárový kurz Service-learning vo vysokoškolskom vzdelávaní

Chcete vedieť?

 • Čo je to service-learning a ako si naplánovať kurz s využitím tejto stratégie?
 • Aké sú prínosy tejto stratégie výučby a učenia sa a aké sú kontexty jeho rozvoja na Slovensku v zahraničí?
 • Ako spojiť vo vašom predmete teóriu s aktivitami v prospech riešenia reálnych problémov a výziev v spoločnosti?
 • Ako urobiť zo zážitku vzdelávaciu skúsenosť?
 • Ako si nastaviť hodnotenie v predmete, ktorý využíva vzdelávanie cez službu v komunite?
 • Aké sú možnosti realizácie komunitných projektov online?

 

 

Na Univerzite Mateja Bela prispieva service learning k naplneniu tretieho poslania a stratégie univerzity a viacerých štandardov akreditácie študijných programov, napríklad: zaručuje prístup k transverzálnym kompetenciám či prenositeľným spôsobilostiam, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach a umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy. UMB sa venuje aj výskumnému overovaniu prínosov tejto stratégie pre viaceré zúčastnené strany.

 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa venuje rozvoju stratégie service learning už niekoľko rokov primárne na nižších stupňoch vzdelávania. V spolupráci so samosprávami pomáha implementovať toto v komunite ukotvené učenie do formálneho vzdelávania, prepájať tak kurikulum s aktivitami v komunite, rozvíjať u žiakov a žiačok kompetencie, angažovanosť a záujem o ich okolie.

 

V rámci kurzu si účastníci a účastníčky vytvoria plán implementácie service learningu vo svojom predmete.

 

Kurz bude realizovaný v kombinácií prezenčných a online stretnutí.

 

Termíny tvoriace jeden kurz (nutné absolvovať všetky stretnutia):

17.1.2023 od 9:00 do 17:00 prezenčne v Banskej Bystrici

18.1.2023 od 9:00 do 17:00 prezenčne v Banskej Bystrici

24.1.2023 od 13:00 do 15:30 online

31.1.2023 od 13:00 do 15:30 online

 

Kurzom Vás budú sprevádzať lektorky z PF UMB

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. (Katedra sociálnej práce PF UMB)

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. (Katedra psychológie PF UMB)

Doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. (Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB)

Doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. (Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB)

Mgr. Jana Šolcová, PhD. (Katedra sociálnej práce PF UMB)  

 

 

Prihlasovanie na kurz cez tento formulár je možné do 10.1.2023.

 

Cieľ kurzu

Zoznámiť sa so service learningom a možnosťami jeho rozvíjania v univerzitnom prostredí.

 

Cieľová skupina kurzu

Vysokoškolskí učitelia  a učiteľky otvorené novým metódam vyučovania. Špecializácia ani dĺžka praxe nie sú rozhodujúce.

 

Kompetencie, ktoré budú získané počas kurzu:

Absolvent/absolventka školenia:

 • chápe stratégiu service learning ako jednu zo stratégií napĺňania tretieho poslania univerzity;
 • je schopný rozpoznať potenciálny prínos service learningu vo vzdelávaní pre študentov, učiteľov univerzity a komunity a jeho prínosy pre všetky zainteresované strany;
 • dokáže vysvetliť service learning ako stratégiu vyučovania ukotvenú v komunite;
 • dokáže vysvetliť kľúčové charakteristiky a princípy service learningu a chápe koncepty spojené s participáciou študentov a študentiek, so zapojením komunity a prepojenie s učebnými osnovami;
 • dokáže rozlišovať medzi dobrovoľníctvom, odbornou praxou a service learningom;
 • dokáže identifikovať kroky potrebné na realizáciu service learningových projektov, ktoré sa vzťahujú na službu komunite a na proces vyučovania, ako aj ako sa tieto dva aspekty vzájomne prelínajú;
 • pozná rôzne možnosti/modely realizácie service learningových projektov;
 • dokáže zrealizovať kritickú reflexiu skúseností získaných počas realizácie service learningu v praxi;
 • dokáže vytvoriť plán implementácie service learningových projektov v rámci vlastného predmetu/predmetov a je pripravený na jeho implementáciu v praxi.

 

Kritéria pre účasť na školení

Každý vysokoškolský učiteľ/učiteľka s akoukoľvek skúsenosťou.

 

Metódy, nástroje

Počas školenia bude využívaný participatívny a interaktívny prístup (kombinácia teórie a zážitkového učenia prispôsobeného zásadám učenia dospelých). Týmto prístupom sa má zaistiť, aby všetci účastníci a účastníčky mali pocit bezpečného pracovného prostredia, mali motiváciu, prejavili aktívnu účasť a zažili transparentnosť vo všetkých ohľadoch. Počas tréningu sa používajú rôzne techniky a metódy vrátane krátkych a jasných prezentácií, rôznych skupinových a individuálnych techník a metód, rôznych simulácií – hranie rolí či práce na prípadových štúdiách. Školenie má neustále podnecovať vzájomnú komunikáciu medzi lektorami a účastníkmi s cieľom výmeny skúseností a rád.

 

 

Systém hodnotenia školenia

Po školení účastníci vytvoria na základe zadania plán, ako implementovať service learning vo svojom vlastnom univerzitnom kurze/predmete. Do 4 týždňov od skončenia kurze musia tento plán predložiť na stretnutí s lektorkou.

 

Cena: 75€ (poplatok bude hradený zálohovu faktúrou)

V cene je školiaci materiál a občerstvenie.

 

Kontaktné osoby:

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0907 130 817

Mgr. Daniela Ivanová, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0945 445 995

Posledné články

29.05.
2023

Pozývame Vás na verejnú diskusiu o projekte Neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica
15.05.
2023

Dňa 15.5.2023 sa uskutočnila prezentácia výsledkov vybraných service learningových projektov realizovaných na Pedagogickej fakulte UMB.
03.05.
2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov už 15.5.2023

Pozývame Vás na prezentácie vybraných service learningových projektov realizovaných študentmi a študentkami PF UMB v tomto akademickom roku. Príďte si vypočuť úspechy i výzvy nášho študenstva pri prepájaní vzdelávania a služby v komunite.