Projekt neviditeľné ženy v meste Banská Bystrica  je výskumným projektom založeným na princípoch a metodológii participatívneho výskumu realizovaného v spolupráci s komunitou, v ktorom je komunita spolutvorcom celého výskumného procesu a jeho výstupov. Výskum smeruje k lepšiemu porozumeniu potrebám, životným podmienkam, ale aj príbehom marginalizovaných žien v meste Banská Bystrica, ale tiež k posilneniu žien v tom, aby komunikovali svoju skúsenosť a svoje očakávania. Ženy v tomto projekte budú zaangažované do plánovania výskumu, ale aj zberu dát, ich analýzy, a komunikácie jeho výsledkov.

 

Naše základné výskumné otázky sú:

 1. Aké sú potreby marginalizovaných žien žijúcich v meste Banská Bystrica?
 2. Aké sú ich životné podmienky a ich príbehy?
 3. Ako tieto ženy komunikujú svoje skúsenosti a odporúčania iným?
 4. Ako môžu byť tieto ženy viac angažované v komunite?

 

Projekt bude prebiehať v niekoľkých fázach:

 

V prvej fáze po stretnutiach s partnermi projektu (KNZM, CKO, iné organizácie) vytipujeme ženy, ktoré by boli vhodné do projektu a oslovíme ich prostredníctvom partnerov ohľadom účasti v projekte (09-10/2022).

V druhej fáze spoločne s partnermi a ženami naplánujeme výskum, tak aby vychádzal z potrieb a predstáv žien. (11-12/2022).

V tretej fáze sa zameriame na zber dát. Počas zberu dát by sme chceli pracovať metódou hlasy fotografií (photovoices) – ženy budú dokumentovať rôzne aspekty svojho života a ich každodenný život ich perspektívy. (01-02/2023).

V štvrtej fáze sa zameriame na analýzu dát a prípravu verejného podujatia, na ktorom bude prezentovaná výstava fotografií, ktorú budú organizovať samotné ženy. (02-04/2023)

Prostredníctvom výstavy fotografií je naším zámerom nielen posilniť ženy, ktoré budú súčasťou nášho projektu alebo aj poskytnúť pozitívne ženské vzory,  zvyšovať povedomie o potrebách, výzvach a živote týchto žien, a tým podporiť budovanie komunity, ktorá bude akceptujúca a bude im umožňovať participáciu v rôznych oblastiach ich života. (5/2023)

V poslednej fáze projektu budeme sumarizovať skúsenosti žien a ich reflexie a vnímania a odpovede na výskumné otázky.

Do projektu plánujeme zapojiť aj študentky UMB, ktoré budú súčasťou našich stretnutí a celého procesu a z projektu okrem záverečnej správy plánujeme vydať vysokoškolskú učebnicu o participatívnom výskume, kde uvedieme ako príklad náš projekt.

 

Výstupy projektu:

 • Ženy priamo zapojené do projektu (minimálne 12)
 • Komunitní partneri zapojení do projektu (minimálne 3)
 • Ženy nepriamo zapojené do projektu (minimálne 20)
 • Návštevníci výstavy (minimálne 100)
 • Vysokoškolskí učitelia a učiteľky zapojení do projektu (minimálne 3)
 • Študenky zapojené do projektu (minimálne 5)
 • Výstava výsledkov fotohlasu (minimálne 1)
 • vysokoškolské učebnice (minimálne 1)
 • Správa z projektu (minimálne 1)
 • Verejná prezentácia správy (minimálne 1)
 • Ľudia zapojení do verejnej prezentácie správy (minimálne 40)

 

Kvalitatívne výsledky projektu:

 • Lepšie pochopenie potrieb, výziev a života marginalizovaných žien v Banskej Bystrici –meranie: správa z výskumu
 • Zvýšené povedomie o potrebách, výzvach a živote marginalizovaných skupín – meranie: výstava a prezentácia výsledkov
 • Nárast sebavedomia, sebauvedomenia, húževnatosti a angažovanosti žien, lepší prístup k zdrojom, vytváranie sietí, nové sociálne kontakty, rozvinuté prepojenia s organizáciami, ženy sa naučia hájiť svoje vlastné záujmy prostredníctvom skupinových akcií – meranie: sebareflexia počas procesu a v záverečnej fáze, výstupy z výskumného procesu.
 • Zvýšenie vedomostí a zručností vysokoškolských študentov v participatívnom komunitnom výskume – meranie: záverečné hodnotenie študentov
 • Zvýšené povedomie o komunitnom výskume - meranie: vydanie vysokoškolskej učebnice,

 

Vplyv na ženy: vytvoríme priestor pre ženské hlasy, aby boli vypočuté. Očakávame, že posilníme ženy, aby sa zapojili do spoločenských zmien a podmienok, ktoré ovplyvňujú ich životy. Stávajú sa schopnými zmeniť vonkajšie prostredie. Projekt tiež zvýši aktivizáciu marginalizovaných žien. Meranie: so ženami zapojenými do projektu uskutočníme po roku individuálne naratívne rozhovory.