Ciele projektu

Projekt sa zameriava na podporu online service learningu ako inovatívnej pedagogickej metódy aplikovanej vo vysokoškolskom vzdelávaní. Pandemická situácia spôsobená ochorením COVID-19 znemožnila realizáciu service learningových projektov aktivít  v prezenčnej forme a vyžiadala si prechod do online priestoru. Dištančné vzdelávanie zdôraznilo potrebu a) využívania inovatívnejších vzdelávacích stratégií zo strany učiteľov a učiteliek vysokých škôl (aby sa ich vyučovanie stalo viac pútavým, efektívnym a inkluzívnym); b) zvýšenia úsilí organizácií v komunite pri podpore ľudí s nedostatkom príležitostí; c)  aby študenti a študentky zažili aj napriek pandémii učenie spojené s angažovaním v komunite, ktoré prekonáva geografické, fyzické a iné prekážky.

Cieľom projektu je zvýšiť sociálnu zodpovednosť vysokých škôl prostredníctvom podpory využívania nástrojov e-service-learningu ako spôsobu rozvoja tvrdých a mäkkých zručností študentov, čo bude mať pozitívny vplyv na komunitu, širšiu spoločnosť a viac posilní rozvíjanie tretieho poslania univerzít.

Trvanie projektu: 1.11. 2021 - 30.11. 2024

Koordinátorka projektu za UMB: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD za UMB

Spoluriešiteľky:

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Mgr. Anna Slatinská, PhD. (FF UMB)
doc. PhDr. Jana Javorčíková, PhD. (FF UMB)
Ing. Petra Strnádová, PhD. (EF UMB)
Mgr. Barbora Vinczeová, PhD. (FF UMB)

Web stránka projektu: https://e-sl4eu.us.edu.pl/en/the-project/